Algemene verkoop- en  leveringsvoorwaarden Duynie B.V.

Download de leveringsvoorwaarden in PDF

Artikel 1          Toepasselijkheid & aanvaarding

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hierna genoemd “algemene voorwaarden” worden gehanteerd door Duynie B.V., Albert I Laan 78, 8630 Veurne, België, hierna genoemd “Duynie”.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsoffertes en aanbiedingen van Duynie aan Afnemer, voor zover er tussen partijen niet voorafgaandelijk uitdrukkelijk schriftelijk van afgeweken is. 

1.3 Afnemer verzaakt uitdrukkelijk aan zijn algemene voorwaarden dewelke als niet-bestaande worden beschouwd. Iedere door de afnemer gestelde voorwaarde of beding dat in strijd is met deze algemene voorwaarden, is slechts geldig wanneer deze door Duynie vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard, en is uitsluitend geldig voor de order die er het voorwerp van uitmaakt.

1.4 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt Afnemer verondersteld van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen alsook van de toepassing ervan op zijn bestelling en er alle onderdelen van te hebben aanvaard.

1.5 De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang. In dat geval zullen partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een wettelijke bepaling die voor zover mogelijk hetzelfde resultaat bereikt als de nietige of onafdwingbare bepaling.

1.6 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen boven deze voorwaarden.

Artikel 2          Aanbiedingen & overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van die overeenkomst door Duynie. Onder schriftelijke bevestiging wordt in ieder geval begrepen bevestiging per brief, per e-mail of per fax. Afnemer verbindt zich echter geldig door een mondelinge bestelling aan Duynie. Deze bepaling laat onverlet de mogelijkheid voor Duynie om de totstandkoming van een overeenkomst op andere wijze te bewijzen.

2.2 Alle aanbiedingen gelden exclusief omzetbelasting, afleverings- en vrachtkosten, voor zover niet anders is bepaald.

2.3 De in door Duynie uitgegeven brochures of ander schriftelijk materiaal, alsook op de website aangeduide producten, productsamenstellingen, drogestofgehaltes en dergelijke zijn indicatief en berusten op analyses af fabriek. De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden in deze producten. Deze producten zijn natuurproducten en schommelingen in de chemische samenstelling (waarden) van deze producten zijn derhalve mogelijk. Daarom zijn aan deze waarden geen rechten te ontlenen. Voorts levert onder- of overschrijding van voornoemde waarden in deze producten geen grond op voor het stellen van wanprestatie of onrechtmatige daad.

2.4 Duynie behoudt zich het recht voor, alvorens een opdracht te accepteren en uit te voeren, van de afnemer zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 3          Prijzen & tarieven

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn prijzen van de goederen gebaseerd op levering volgens Incoterms (2010) DDP (Franco inclusief rechten) België tegen de prijs en de toeslag voor de af te leggen afstand tot het afleveradres, zoals vermeld in de offerte dan wel de prijslijst, geldend op de dag van de levering van het product.

3.2 Invoering en/of verhoging van invoerrechten, heffingen, omzetbelasting en/of overige belastingen op (de levering van) de goederen of de daarvoor benodigde grond- en/of hulpstoffen of enige andere verhoging van de kosten, die na het afsluiten van de overeenkomst ontstaan, zullen door Duynie worden doorberekend aan Afnemer.

3.3 De prijzen worden door Duynie vastgelegd per gewichtseenheid en/of aan de hand van het drogestofgehalte en worden steeds exclusief B.T.W. opgegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Duynie aangegeven prijzen in euro.

3.4 Indien de prijs mede is bepaald aan de hand van het drogestofgehalte en Afnemer betwist het drogestofgehalte in het geleverde product dan dient Afnemer dit binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de opgave van het drogestofgehalte schriftelijk per aangetekend schrijven te betwisten. Na ontvangst van deze betwisting zal Duynie het drogestofgehalte in het controlemonster opnieuw bepalen. Bij een afwijking van het drogestofgehalte van meer dan 1,0 procent drogestof zal Duynie tot correctie van de factuur overgaan.

3.5 Indien de prijs per gewichtseenheid wordt berekend en niets anders is overeengekomen, zal weging plaatsvinden op een door Duynie aangewezen geijkte weegbrug. Wegingsverschillen van minder dan 2% worden niet verrekend. Duynie heeft volledig aan haar verplichtingen voldaan indien het verschil tussen de contractueel overeengekomen hoeveelheid en de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid niet groter is dan 10%. Indien het verschil groter is dan 10% wordt het verschil tot en met het betreffende percentage verrekend tegen de overeengekomen prijs per gewichtseenheid, terwijl het verschil boven de genoemde percentages wordt verrekend tegen de op de dag van levering geldende dagprijs per gewichtseenheid.

3.6 Een bij de aflevering van goederen afgegeven vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde product juist weer te geven, tenzij de afnemer zijn bezwaren daartegen terstond bij aflevering van het product schriftelijk door vermelding op het bedoelde document kenbaar heeft gemaakt.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Duynie niet tot uitvoering van een gedeelte van de overeenkomst of tot levering van een gedeelte van de in de offerte of aanbieding genoemde zaken tegen een pro rato verrekend deel van de opgegeven prijs of het opgegeven tarief.

Artikel 4          Overgang van risico

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschieden alle leveringen op basis van Incoterms (2010) DDP. De plaats van aflevering is door de klant aan te geven.

Artikel 5          Levering

5.1 De door Duynie opgegeven leveringsdatum is enkel en alleen een streefdatum en geldt louter bij benadering.

5.2 Het overschrijden van de voorziene termijn, om welke reden dan ook, kan nooit aanleiding geven tot vermindering van de overeengekomen prijs, schadevergoeding, annulatie van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Duynie. Er is in geen geval sprake van een resultaatsverbintenis.

5.3 Wijzigingen van de bestelling doen de vooropgestelde leveringstermijnen automatisch vervallen.

5.4 Duynie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen opgelopen in het leveringsproces, dewelke te wijten zijn aan het in gebreke blijven van de leveranciers van Duynie, de klant of enige andere derde.

5.5 Indien Afnemer de door hem bestelde goederen niet in ontvangst kan nemen na aanbieding door Duynie, is Duynie gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle kosten van transport en opslag aan Afnemer in rekening te brengen.  

5.6 Afnemer ziet af van vermelding van de gegevens en de informatie als bedoeld in Verordening (EG) nr. 767/2009, artikel 15 onder c), d), e) en g) en artikel 16, lid 1, onder b). Deze gegevens hoeven derhalve niet op het geleidedocument te worden vermeld.

Artikel 6          Overmacht

6.1 Overmacht in de ruimste zin van het woord ontheft Duynie van haar plicht binnen een bepaalde termijn of op een bepaalde datum te leveren en geeft haar het recht zo nodig de betreffende overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan Afnemer, zonder dat Afnemer aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan Duynie toe te rekenen omstandigheid of gebeurtenis, waardoor nakoming van een verplichting van Duynie redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen onvoldoende oogst, misoogst, bedrijfsstoornis, werkstaking of bedrijfsonderbreking van welke aard ook, brand, spoorwegstaking, defecte vervoermiddelen of andere transportbelemmeringen van welke aard ook waardoor het vervoer naar Duynie en/of van Duynie naar Afnemer wordt bemoeilijkt dan wel verhinderd, uitblijvende, vertraagde of te late levering door één of meer toeleveranciers en over het algemeen omstandigheden die storend werken op de regelmatige productie bij Duynie en op de aflevering aan de afnemer.

6.3 Onder onvoldoende oogst dan wel misoogst wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk mislukken van de oogst van de door Duynie benodigde grond- en/of hulpstoffen ten gevolge waarvan Duynie niet, niet tijdig, of slechts onder voor Duynie meer bezwarende voorwaarden over de door Duynie benodigde grond- en/of hulpstoffen kan beschikken.

6.4 De hiervoor onder artikel 6.2 omschreven uitblijvende, vertraagde of te late levering door een toeleverancier ziet op de door Duynie benodigde grond- en/of hulpstoffen ten gevolge waarvan Duynie niet, niet tijdig, of slechts onder voor Duynie meer bezwarende voorwaarden over de door Duynie benodigde grond- en/of hulpstoffen kan beschikken.

6.5 Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal Afnemer, indien door overmacht de resterende levering meer dan drie (3) maanden wordt vertraagd, het reeds afgeleverde deel van de goederen behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom voldoen.

6.6 Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden wordt vertraagd, zijn zowel Afnemer als Duynie gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zulks onverlet het bepaalde in artikel 6.5.

Artikel 7          Eigendomsvoorbehoud

7.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Duynie, tot Afnemer heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Duynie ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door Duynie verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake overige vorderingen van Duynie jegens de afnemer. Tot dat moment houdt Afnemer de goederen voor Duynie.

7.2 Afnemer is tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens Duynie heeft voldaan slechts gerechtigd die goederen te verwerken, indien de handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf.

7.3 Alle in bezit van Afnemer zijnde goederen en emballage, afkomstig van Duynie, worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in bezit van Afnemer zijnde hoeveelheid goederen naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaat.

7.4 Op grond van artikel 7.1  is Duynie steeds gerechtigd deze goederen tot zich te nemen zonder voorafgaande waarschuwing. Daartoe verleent Afnemer aan Duynie reeds nu voor alsdan machtiging, waaronder begrepen het recht om de plaats waar de goederen zich bevinden te betreden en de goederen daar te verwijderen.

Artikel 8          Acceptatie en klachten

8.1 Afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst en in elk geval voorafgaand aan bewerking of verwerking voldoende te onderzoeken of te doen onderzoeken op overeenstemming met de bij de overeenkomst bedongen kwaliteit of soort.

8.2 Alle klachten en/of protesten betreffende de geleverde goederen dienen, op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding, prijsvermindering of terugbetaling, uiterlijk binnen de 24 uur na constatering van het gebrek en minstens binnen de drie (3) werkdagen na levering schriftelijk en op gemotiveerde wijze waarbij specifiek wordt aangegeven op welke gronden de goederen niet worden geaccepteerd te worden gemeld aan Duynie.

8.3 Wanneer Afnemer de geleverde producten aanwendt in haar productieproces, in haar goederen verwerkt, of opnieuw verpakt, of na afloop van de termijn zoals bepaald in artikel 8.2, worden de goederen beschouwd als onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard in de staat waarin ze werden geleverd.

8.4 Klachten met betrekking tot de afgeleverde hoeveelheid goederen en andere bij de levering zichtbare gebreken dienen terstond op de begeleidende documenten schriftelijk te worden vermeld.

8.5 Het indienen van een klacht geeft Afnemer niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

8.6 Afnemer is gehouden tot vergoeding van alle kosten gemaakt door Duynie naar aanleiding van onterechte klachten.

8.7 Wanneer de goederen na aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn beschadigd, opnieuw verpakt, de houdbaarheidstermijn is verstreken of de goederen niet op de voorgeschreven wijze zijn bewaard worden klachten niet in behandeling genomen.

8.8 Klachten worden in behandeling genomen, mits de goederen conform de door Duynie te geven instructies te harer beschikking worden gehouden dan wel worden geretourneerd (zie ook artikel 10.1).

8.9 Wanneer de van Duynie afkomstige goederen worden gebruikt voor een doel waarvoor het naar normaal gebruik niet bestemd is, worden klachten niet in behandeling genomen.

Artikel 9          Aansprakelijkheid

9.1 Duynie kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, wanneer Afnemer Duynie hiervan op gemotiveerde wijze schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en waarbij Duynie een redelijke termijn van minstens acht (8) werkdagen wordt gesteld om zich in regel te stellen en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

9.2 In geen geval kan Duynie aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, daaronder mede begrepen schade die niet het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming, verlies van goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, reputatieschade, gederfde winst en omzet, gemiste besparingen, kosten van een terughaalactie (recall), (schade)vergoedingen (inclusief boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade.

9.3 Duynie is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van Afnemer of een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

9.4 De totale aansprakelijkheid van Duynie blijft in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde producten dewelke behept zouden zijn met een gebrek en/of schade zouden hebben veroorzaakt.

9.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Duynie.

9.6 Alle door Duynie en haar medewerkers verstrekte adviezen met betrekking tot het gebruik van goederen, verstrekte rantsoenen en voederschema’s gebeuren steeds te goeder trouw en worden naar beste weten en kunnen gegeven. Deze adviezen zijn steeds vrijblijvend en Duynie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het al dan niet opvolgen daarvan.

9.7 Afnemer vrijwaart Duynie tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor Duynie op grond van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel jegens Afnemer niet aansprakelijk is of zou zijn.

9.8 Behoudens diervoeders dient Afnemer geleverde natuurproducten, waaronder mede begrepen afdekmaterialen, steeds weer eerst kleinschalig uit te proberen en de uitkomst hiervan af te wachten alvorens over te gan op grootschalig gebruik van die natuurproducten. Indien Afnemer voormeld advies niet strikt naleeft, kan Duynie niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade als gevolg van grootschalig gebruik.

Artikel 10         Retourzendingen

10.1 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Duynie daarmee schriftelijk voorafgaand heeft ingestemd of indien deze retourzendingen door of in opdracht van Duynie plaatsvinden.

10.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden retourzendingen voor rekening en risico van de afnemer. Indien de klacht door Duynie gegrond wordt bevonden, zullen de kosten van de retourzending door Duynie aan de afnemer worden vergoed.

Artikel 11         Emballage

11.1 Alle niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage wordt aan Afnemer in bruikleen gegeven. Duynie berekent aan Afnemer een toeslag voor de emballage, zoals in de offerte vermeld.

11.2 Tenzij Afnemer bij ontvangst anders aantoont, wordt Afnemer geacht de emballage in goede staat te hebben ontvangen. Kosten voor reparatie van aan de emballage toegebrachte schade worden door Duynie aan Afnemer in rekening gebracht. Verlies van de emballage zal eveneens aan Afnemer in rekening worden gebracht. De emballage wordt als verloren beschouwd, indien Afnemer deze niet binnen drie (3) maanden na ontvangst heeft geretourneerd.

11.3 De niet voor éénmalig gebruik bestemde emballage blijft onder alle omstandigheden eigendom van Duynie; Afnemer is niet bevoegd deze te vervreemden of daarover op een andere wijze te beschikken.

11.4 De niet voor éénmalig gebruik bestemde emballage wordt alleen tegen de berekende prijs teruggenomen bij onbeschadigde terugzending. Verrekening van berekende en geretourneerde emballage is slechts toegestaan na ontvangst van een door Duynie toegezonden creditnota.

11.5 Alle voor éénmalig gebruik bestemde emballage is onderdeel van de geleverde goederen en zal niet door Duynie retour worden genomen.

Artikel 12         Betaling

12.1 Behoudens andersluidende schriftelijk beding zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Duynie op hun vervaldatum.

12.2 Duynie heeft het recht, indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat, vooruitbetaling te vorderen.

12.3 Afnemer is te allen tijde verplicht op eerste verzoek van Duynie de door deze noodzakelijk geachte zekerheid te stellen voor de betaling van zijn schulden aan Duynie.

12.4 Facturen welke niet binnen de acht (8) werkdagen na de factuurdatum per aangetekende brief op omstandige wijze worden geprotesteerd, worden als definitief en onherroepelijk aanvaard beschouwd.

12.5 Duynie behoudt zich bij niet-tijdige betaling uitdrukkelijk het recht voor om het resterende gedeelte van de overeenkomst niet meer uit te voeren, zonder enig recht op schadevergoeding voor Afnemer.

12.6 Elke factuur dewelke op haar vervaldag niet werd betaald, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling forfaitair en ondeelbaar worden verhoogd met een schadebeding van 10%, echter steeds met een minimum van € 750,00.

12.7 Tevens is op het totaal verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tot op de dag der algehele betaling, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd.

12.8 Indien Afnemer in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen te voldoen, behoudt Duynie zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen.

12.9 Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs van niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en daarbij vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

12.10 Ingeval Afnemer verscheidene opeisbare schulden heeft, heeft Duynie in afwijking van artikel 1253 B.W. het recht om betalingen aan te rekenen op een schuld naar haar keuze.

12.11 Duynie is gerechtigd om eventuele door haar aan Afnemer verschuldigde bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Afnemer verschuldigd is aan Duynie, of aan andere groepsmaatschappijen van de Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. en dit bij wijze van schuldvergelijking. Deze bepaling doet geenszins afbreuk aan het recht van de aannemer om te allen tijde onmiddellijke betaling te eisen van zijn eventuele schuldvorderingen.

12.12 Overeenkomstig artikel 1254 B.W. worden gedeeltelijke betalingen in de eerste plaats aangerekend op de intresten.

12.13 Elke persoon die een bestelling plaatst is, zelfs als bemiddelaar, hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van deze factuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde wordt gericht.

12.14 Het plaatsen van een bestelling impliceert de verplichting tot afname van het product.

Artikel 13         Ontbinding

13.1 Onverminderd haar recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen is Duynie gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan Afnemer verschuldigd is, de geleverde goederen terug te nemen, de overeenkomst met de afnemer zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen en bij gedeeltelijke ontbinding de levering aan de afnemer op te schorten, indien Afnemer in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, Afnemer zijn bedrijf staakt, Afnemer een procedure tot gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, Afnemer faillissement aanvraagt, ten aanzien van hem faillissement aangevraagd wordt, Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt of zich andere hiermee vergelijkbare omstandigheden voordoen.

13.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst op één of meer gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering die Duynie op Afnemer heeft, terstond integraal opeisbaar, voor zover zij dat nog niet is.

13.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Duynie zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Duynie bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14         Geheimhouding

14.1 Elk der partijen zal alle van de andere partij ontvangen informatie die is aangeduid als zijnde vertrouwelijk, of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs duidelijk had moeten zijn (hierna “Vertrouwelijke Informatie”) als zodanig behandelen. Vertrouwelijke Informatie omvat in elk geval het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van Duynie.

14.2 Artikel 14.1 is niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie welke a) reeds publiekelijk bekend geworden is, b) onafhankelijk ontwikkeld is door de ene partij, zonder gebruikmaking van de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij, c) is ontvangen van een derde partij op wie geen vertrouwelijkheidsverplichting in relatie tot zulke informatie rustte, d) reeds in het bezit van de ontvangende partij was, zonder vertrouwelijkheidsverplichting. Tevens is artikel 14.1 niet van toepassing wanneer de ontvangende partij door bevoegde instanties gedwongen wordt dergelijke informatie te verstrekken, in welk geval de ontvangende partij de verstrekkende partij hiervan terstond zal inlichten.

14.3 De Vertrouwelijke Informatie mag slechts in het kader van de overeenkomst gebruikt worden en mag alleen worden gekopieerd of gereproduceerd voor zover nodig om de ontvangende partij haar verplichtingen te laten verrichten onder de overeenkomst.

14.4 Elk der partijen zal de Vertrouwelijke Informatie van de ander op dezelfde wijze behandelen, zoals zij haar eigen Vertrouwelijke Informatie en soortgelijke gegevens pleegt te behandelen, en zij zullen te allen tijde de vereiste zorgvuldigheid betrachten om geheimhouding van deze Vertrouwelijke Informatie te waarborgen.

14.5 De verplichtingen als in dit artikel bepaald gelden tot drie (3) jaar na het einde van de overeenkomst.

Artikel 15         Intellectuele Eigendomsrechten

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten welke berusten bij Duynie dan wel bij haar toeleverancier(s) blijven te allen tijde aan Duynie (in eigendom) toebehoren. Op geen enkele wijze zal Afnemer rechten van intellectuele eigendom verkrijgen met betrekking tot aan Duynie (in eigendom) toebehorende rechten of door Duynie in welke vorm dan ook verstrekte informatie.

15.2 Alle door Duynie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Afnemer en voor het project waarvoor deze zijn bestemd en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Duynie door of namens Afnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, be- of verwerkt, noch ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van het verstrekte anders voortvloeit.

15.3 De in het kader van de overeenkomst door Duynie tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, monsters enz. blijven eigendom van Duynie, ongeacht of deze aan Afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

15.4 Het is Afnemer niet toegestaan om geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam en/of verpakking te voorzien, dan wel anderszins enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van Duynie te verwijderen of te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.5 Het is Afnemer niet toegestaan enig(e) naam, handelsnaam, handelsmerk, logo van, of een andere verwijzing naar Duynie, te gebruiken in enig extern persbericht, advertentiemateriaal, publiciteitsmateriaal of anderszins, zonder toestemming van Duynie.

Artikel 16         Bescherming Persoonsgegevens

16.1 Duynie verwerkt, zowel binnen als buiten de EU, persoonsgegevens in overeenstemming met de daarop toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

16.2 Indien Duynie in het kader van de uitvoering van een overeenkomst persoonsgegevens voor of ten behoeve van Afnemer verwerkt, kan Duynie als verwerker worden aangemerkt en gelden de   bepalingen in dit artikel 16 tevens als verwerkingsovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Duynie zal ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van schriftelijke instructies van Afnemer en zal persoonsgegevens niet anders (doen) gebruiken dan ter uitvoering van de overeenkomst.

16.3 Duynie zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Afnemer is gerechtigd op eigen kosten periodiek te controleren en evalueren of Duynie aan deze verplichting voldoet. Duynie zal na afloop van de verwerkingsdiensten naar keuze alle persoonsgegevens aan Afnemer terugbezorgen of wissen, tenzij wettelijke opslag verplicht is.

16.4 Op diens verzoek zal Duynie meewerken met Afnemer en alle informatie ter beschikking stellen die Afnemer in staat stelt diens eigen wettelijke verplichtingen na te komen en dit aan te kunnen tonen. Afnemer weet en gaat ermee akkoord dat Duynie ter uitvoering van de overeenkomst gebruik kan maken van (sub)verwerkers. Duynie legt aan deze verwerkers dezelfde voorwaarden als in dit artikel op.

16.5 Duynie is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, voortvloeiend uit de verwerking van persoonsgegevens door Duynie onder de overeenkomst. Afnemer vrijwaart Duynie (in diens rol als verwerker of anderszins) ter zake van enige claim van derden die direct of indirect voortvloeit uit de verwerking van persoonsgegevens door Duynie. 

Artikel 17         Geschillen en Toepasselijk Recht

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Duynie en Afnemer is steeds het Belgisch recht van toepassing en dit ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. De werking van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 De rechtbanken van Gent/West-Vlaanderen, afdeling Veurne, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomsten met Duynie en met betrekking tot het onbetaald blijven van facturen.

Artikel 18         Slotbepalingen

18.1 Met betrekking tot de overeenkomst geldt iedere partij als een onafhankelijke contractspartij en zal geen der partijen gerechtigd zijn de andere partij te vertegenwoordigen of te binden. Niets in de overeenkomst of deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zal een joint venture, een samenwerkingsverband of agentuurrelatie tussen partijen tot stand brengen c.q. hebben gebracht.

18.2 De Nederlandse taal is de authentieke taal van deze voorwaarden.

 

Wij gebruiken functionele, analytische en marketing cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.